Algemene voorwaarden

Browsable
Aart van der Leeuwstraat 24
4207SL Gorinchem
KvK: 50521209
BTW nr: NL002116360B44

(Browsable is een label van Internetbureau Webfabric)

Deel I – Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid en toepasselijk recht
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Browsable.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Browsable.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Browsable en haar Opdrachtgever.
 2. Door ondertekening van de offerte en of overeenkomst (en of akkoord per mail) met Browsable verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Browsable wijst de toepassing van inkoop- en of algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 4. De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 5. Bij strijdigheden in deel I en II, III en IV of I en IV, prevaleert hetgeen in II, III, IV of V is bepaald.
 6. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 7. Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Browsable.

Artikel 2 – Tarieven en betaling

Opdrachtgever verplicht zich tot:

 1. Het vooraf betalen van 50% van de offertewaarde, 25% van de offertewaarde na drie weken gerekend van ondertekening van de opdracht en 25% voordat de oplevering van de website of webshop plaatsvindt. (Indien de oplevering binnen 3 weken plaatsvindt verplicht Opdrachtgever zich tot het vooraf betalen van de resterende 50% van de offertewaarde.);
 2. Opdrachtgever is voor de oplevering van de website/-shop en of overige diensten gehouden de laatste betaaltermijn per direct te voldoen;
 3. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de voorgaande betalingsverplichtingen is Opdrachtgever in verzuim;
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting.
 5. Indien Browsable bij het in verzuim raken van Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 175,00.
 6. Browsable heeft op elk moment het recht om van Opdrachtgever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel volledige vooruitbetaling van de werkzaamheden te vorderen. Browsable is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 7. Browsable is eveneens gerechtigd om de overeengekomen dienst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van Opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever. Browsable spant zich ervoor in dit tot een minimum te beperken.
 8. Browsable mag verhogingen in o.a. lonen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan Opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, doorberekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingang van die verhogingen nog door Browsable moeten worden verricht of worden geleverd.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden

 1. Het resultaat van de werkzaamheden is afhankelijk van een goede en effectieve samenwerking tussen Opdrachtgever en Browsable. Opdrachtgever is zich hiervan bewust en verplicht zich daarom tot het verschaffen van alle gewenste informatie en bescheiden, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, door Browsable.
 2. De selectie, gebruik, toepassing en beheer van alle apparatuur, software, website/webshops, databases, alsook de door Browsable te leveren zaken of te verrichten diensten in de organisatie van de Opdrachtgever is voor risico Opdrachtgever.
 3. Het te voeren beleid, strategische en of operationele keuzes en beslissingen door Opdrachtgever, op basis van de door Browsable geleverde zaken, verrichte diensten, verstrekte informatie of gegeven adviezen, ligt te allen tijde uitsluitend bij de Opdrachtgever die daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is.
 4. Browsable aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever zelfgemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde content als: documenten, afbeeldingen, logo’s, video- of audiomateriaal, ontwerpen, schetsen, capaciteitsplanning en productspecificaties in de ruimste zin van het woord. De Opdrachtgever zal Browsable op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uitdien hoofde (aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).

Artikel 4 – Levering en risico-overgang

 1. Browsable spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.
 2. Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website of webshop, softwareprogramma of zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Garantie

 1. Browsable staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde websites of webshops of webapplicaties goed, zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen (versies van) web- en internetbrowsers, andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten apparatuur. Browsable staat evenmin in voor een goede technische werking van een op verzoek van Opdrachtgever te verstrekken toegang tot FTP-gegevens. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat Browsable websites en of webshops bouwt en levert op basis van de opensource CMS WordPress, de WordPress plugin Woocommerce en overige opensource (en of betaalde) CMSsen & plugins, alsook dat Browsable daardoor dus afhankelijk is van de juiste werking van deze open source software.
 2. Browsable spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen, veroorzaakt door een handelen of nalaten van Browsable, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich:
  • binnen 30 dagen na aflevering hebben geopenbaard;
  • deze tijdig en onder opgave van redenen schriftelijk bij Browsable zijn gemeld;
  • noodzakelijk software patches en of bugfixes vanuit WordPress en of Woocommerce beschikbaar zijn.
 3. De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van Browsable veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door Browsable afgeleverde website/-shops of webapplicaties.
 4. Browsable is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 6  – Aansprakelijkheid

 1. Browsable is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Browsable, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. De aansprakelijkheid van Browsable is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Browsable alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door Browsable geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Browsable is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat Browsable door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever of een derde.
 2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van Browsable, van Opdrachtgever als bij derden van wie Browsable de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden indien de opschorting als bedoeld in lid 1 meer dan 2 aaneengesloten maanden voortduurt. Opdrachtgever is dan gehouden de gemaakte kosten door Browsable te voldoen.

Artikel 8 – Beëindiging

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is Browsable gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Browsable op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van zijn overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Browsable te melden.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die Browsable heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites of webshops, webapplicaties, databases, apparatuur of andere content, waaronder maar niet beperkt tot: ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten, huisstijl, landingspagina’s, evenals voorbereidend content daarvan berusten uitsluitend en volledig bij Browsable. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de website of webshops, webapplicaties, databases, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Browsable tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 10 – Overdraagbaarheid rechten

Enkel Browsable is bevoegd – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – haar werkzaamheden, rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

Opdrachtgever is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over Browsable’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk en of concurrentiegevoelig is.

 

Deel II – Bepalingen m.b.t. webdesign (WordPress Pro, Premium, Woocommerce Pro, Premium, Magento Pro en Premium, Prestashop Pro en Premium en Maatwerk werkzaamheden.

Artikel 12 – Webdesign

 1. Opdrachtgever gaat akkoord dat in de standaard prijsopgaaf 1 revisie zit voor het ontwerp van de website of webshop en dat in geval de Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp aanpassingen wenst, Browsable gerechtigd is om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als de bouw, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorgaande conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven, van minimaal € 75 ex BTW per uur.
 2. Opdrachtgever is gehouden om de website of webshop na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen 1 maand aan Browsable kenbaar te maken.
 3. De website en of webshop is niet non-conform:
 • vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld.
 • vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website of webshop redelijkerwijs niet in de weg staan of
 • indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.
 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Browsable niet gehouden de website of webshop te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
 2. Browsable draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website of webshop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door Browsable afgeleverde website of webshop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Browsable is geen partij bij eventuele door Opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.
 3. Het bepaalde in de voorgaande artikelonderdelen is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan Browsable tot het bouwen, aanpassen of upgraden van nieuw en of bestaande websites en webshops.
 4. Browsable heeft het recht om het design en de bouw van de website of webshop gedeeltelijk of in zijn geheel uit te besteden aan derden.

Deel III – Domeinnaamregistratie, webhosting & onderhoud

Artikel 13 – Domeinnaamregistratie en webhosting

 1. In geval Browsable de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt deze door Browsable in naam van Opdrachtgever aangevraagd. Browsable staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. Browsable aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Browsable voor aanspraken van derden hierover.
 2. Browsable is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Browsable is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of derden.
 3. Hosting door Browsable betekent niet dat Browsable enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website of webshop. Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Browsable voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de privacywetgeving daaronder begrepen.
 4. Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot webhosting eveneens de terbeschikkingstelling van back-up. Browsable aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
 5. Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.
 6. De overeenkomst tot webhosting & onderhoud wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
 7. WordPress & Woocommerce software updates die niet compatible zijn met reeds geïnstalleerde thema’s of plugins vallen niet binnen de webhosting & onderhoud overeenkomst en worden apart geoffreerd.
 8. Opdrachtgever dient zelf, vanaf het 2e jaar van het operationeel zijn van de website of webshop, betaalde thema’s en of plugins aan te schaffen t.b.v. software updates.
 9. Browsable heeft het recht om de webhosting en het onderhoud gedeeltelijk of in zijn geheel uit te besteden aan derden.

Deel IV – Zoekmachine-optimalisatie, internetmarketing en linkbuilding

Artikel 14 – Zoekmachine marketing en linkbuilding

 1. Browsable spant zich er maximaal voor in om gedurende de looptijd van de overeenkomst een optimale positie te realiseren en te (blijven) handhaven in zoekmachine Google. Browsable garandeert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is zij aansprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat. Browsable is evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/wordt veroorzaakt door door Browsable aangelegde backlinks.
 2. Ter realisatie van de in lid 1 bedoelde positie, verleent Opdrachtgever een volmacht aan Browsable als bedoeld in artikel 3:62 lid 2, laatste volzin BW, alsmede verschaft Opdrachtgever Browsable op eerste verzoek de vrije en onvoorwaardelijke toegang tot het CMS systeem en de ftp-gegevens.
 3. Om een toppositie als bedoeld in lid 1 te (kunnen) bereiken is Browsable bevoegd om, geheel naar eigen inzicht en zonder dat voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever is vereist zulks met uitsluiting van artikel 7:402 BW, al die maatregelen of ingrepen te treffen die zij daarvoor noodzakelijk acht.
 4. Indien Opdrachtgever het abonnement bij Browsable voor zoekmachine-optimalisatie, internetmarketing en/of linkbuilding beëindigt, staakt Browsable haar werkzaamheden onmiddellijk zonder daarvoor op enigerlei wijze tegenover Opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn voor schade die zij hierdoor mocht hebben geleden of mocht lijden.
 5. Indien Opdrachtgever de website/-shop anders dan bij Browsable heeft gehost en Browsable hiertoe toegang dient te worden verleend, kan Browsable niet aansprakelijk worden gehouden voor door werkzaamheden van Browsable ontstane tekortkomingen/ gebreken aan die website/-shop.
 6. De overeenkomst tot zoekmachine-optimalisatie, internetmarketing en/of linkbuilding wordt aangegaan voor een minimale duur van 6 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

Deel V – Logo ontwerp en tekstschrijven

Artikel 15 – Logo ontwerp en tekstschrijven

 1. Browsable ontwerpt op basis van de input van Opdrachtgever 1 logo, inclusief 3 revisies. Additionele revisies worden tegen een uurtarief van € 75 ex BTW in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever ontvangt het logo in .png, .jpeg .psd formaat.
 3. De web teksten worden standaard geschreven met behulp van Chat GPT, inclusief 2 revisies. Additionele revisies worden tegen een uurtarief van € 75 ex BTW in rekening gebracht. Ten behoeve van het schrijven van de web teksten wordt input gevraagd aan Opdrachtgever m.b.t. producten, diensten en het bedrijf. Browsable houdt rekening met zoekmachine optimalisatie en zorgt ervoor dat per webpagina de tekst is geoptimaliseerd voor het corresponderende zoekwoord, inclusief de daarbij horende meta tags.
 4. Optioneel kan Opdrachtgever de teksten laten schrijven door een tekstschrijver, inclusief 2 revisies. Additionele revisies worden tegen een uurtarief van € 75 ex BTW in rekening gebracht. De tekstschrijver zal aan de hand van een telefonisch interview of een video call de web teksten schrijven. Opdrachtgever draagt zorg dat ten behoeve van dit interview alle informatie aanwezig is om de web teksten te kunnen schrijven. De uiteindelijke teksten worden opgeleverd nadat het interview heeft plaatsgevonden.
 5. Het aantal te schrijven teksten is op basis van het aantal afgenomen webpagina’s en de beschikbare ruimte voor tekst in het gekozen template of maatwerk design.
 6. Browsable heeft het recht om het logo ontwerp en het schrijven van teksten gedeeltelijk of in zijn geheel uit te besteden aan derden.